ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕು ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ....ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ

April 2, 2013

ಬಸಿರು ..


JzÀÄÝ ¤®ÄèªÀ vÁPÀwÛUÉ ¸À¥ÀÆgÀzÉÆ0zÀÄ PÀwÛ ¸À¢Ý®èzÉà PÉÆAiÀÄÄåwÛvÀÄÛ. PÁªÀÅ PÉÆqÀ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è. §¹gÀÄ MqÉzÀÄ gÀPÀÛ PÁj §zÀÄPÀ ¨ÉÃrvÀÄÛ .  £ÉÆêÀÅ  CqÀV PÀĽvÀÄ ¨ÉÃmÉAiÀiÁrvÀÄÛ. ªÀiË£À GjzÀÄ §Æ¢AiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ .

§zÀÄPÀÄ §¸ÀªÀ½zÀÄ  PÀuÉÆÚ¼ÀUÉ E½zÀÄ gÀPÀÛMgɹ  ªÉÄAiÀÄå £ÀÄtÄ¥ÀÄ ¸ÀªÀj §zÀÄPÀ ºÉÆgÀnvÀÄÛ . ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀPÀÄ ºÀÄnÖ ¸ÁAiÀÄÄwÛvÀÄÛ .ªÀÄtÚ vÉÆÃr ¸À¹ £ÉqÀĪÁUÀ eÁUÀ ºÀPÀÄÌ PÉývÀÄÛ. §¢AiÀįÉèà ©ÃdªÉÇ0zÀÄ UÀr©rAiÀÄ°è ªÀÄgÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ PÁªÀ®Ä PÁAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ

ªÀÄ£À¸ÀÄ...PÀ£À¸ÀÄ..§AiÀÄPÉ.., §¹gÀÄ.. PÀ®¹ ºÉÆÃV ¦æÃw J¼ÉUÀ¼É®è ¹PÀÄÌ ¹PÁÌV ©r¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÄ£Àß §zÀÄPÀÄ  NrvÀÄÛ.

J®è ©lÄÖ £Á£ÀÄ £ÉlÖ ©Ãd  K¼À¯É0§ §AiÀÄPÉ ªÀÄgÀªÁV  eÁUÀ §AiÀĹvÀÄÛ.§zÀÄPÀÄ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ºÉªÀÄägÀªÁUÀĪÀ §AiÀÄPÉUÉÆ0zÀÄ §¹gÀÄ PÁAiÀÄÄwÛvÀÄÛ .

  February 10, 2013

ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ


ಜೇಡರ  ಬಲೆಯಯಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರ
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ 

ಸಿಡಿಸಿಡಿಯುವ ತಲೆಗೆ
ಅಬ್ಬರದ ನಗು 
ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು 

ಸೂರ್ಯ ಕೆ೦ಪಾಗಿ
ಕಣ್ಣಿನಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು 
ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ 

ಜೋಕಾಲಿ ಆಡುವ ಹೃದಯ  
ಪ್ರೀತಿಯ  ಎಳೆಯಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕುಸಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು

ಕುಣಿತಕ್ಕೆ
ಎದೆಯ ಬಡಿತ
ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು

ಕಪ್ಪು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸೋಲಿನ ನೆರಳು
ನಿಧಾನ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು 

ಬಲೆಯಿಂದ 
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ a moon in a web  http://shoonya-shoonyata.blogspot.in

February 8, 2013

ಮೌನ ...


ಮೌನ ಬೀಜ 
ಮಳೆಗಾಗಿ
ಕಾದು ಕಾದು 
ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ 
ಹೂತು ಹೋಗಿತ್ತು 

*
ಮೌನ
ಗಾಳ ಹಾಕಿ 
ಮೀನಿಗಾಗಿ
ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು

*
ಹುಲ್ಲ ತುದಿಗೆ
ಮೌನದ
 ಹನಿಯೊಂದು
ಬಿಸಿಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು 

*
ಶರ ಪಂಜರದೊಳಗೆ 
ಮೌನದ ಆಕ್ರಂದನ 
ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು 

*
ಪದಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತ
ಕಳೆದು ಹೋದ ಮೌನ 
ಮಾತಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು 


Silence-2 http://shoonya-shoonyata.blogspot.in


February 7, 2013

ಚಳಿಗಾಲ ..

ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಮುಂಜಾವು
ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ 
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಹಿಮದ ಒಂಟಿತನ 
ತುದಿ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿತ್ತು  .
ನಿಧಾನ..ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ  .
ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಸಿರಿಗೆ 
ಕರಗಿ..  ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ 
ಮೆಲ್ಲಗೆ  ಜಾರುವ ನಿನ್ನಹೆಸರಿಗೆ ಸುಡು ಸುಡುವ 
ನನ್ನುಸಿರ ಕಾವು
ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿತ್ತು  
ನಿಧಾನ ಕರಗತೊಡಗಿ  ನಿನ್ನ ಹೆಸರು
ಆಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು 
ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ  ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು
winter..http://shoonya-shoonyata.blogspot.in


January 19, 2013

ಸುಪ್ತ ......


And when you're needing your space
To do some navigating
I'll be here patiently waiting
To see what you find

--  I Won't Give Up - Jason Mraz

ನಾನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ ...ಅಲ್ಲಿ ನೀನೂ   ಮರೆತಿಲ್ಲ... 
ಅದರೂ ಕಾಯುವ ಹಂಬಲ ....
ಅಸಹನೀಯ ಆಗದೆ ಹೋಗದಿರಲಿ ..
ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ...
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿತವಳಲ್ಲ ನಾನು ....  ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ  ಭಯವೊಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ .
ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವ... ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಭಯ ..ಅದಕ್ಕೆ....   ಸಿಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಮಾಧಾನವೂ ಇದೆ... ತಳಮಳವೂ ಇದೆ ..

ಆಚೆ  ಬದಿಗೆ ಇರುವ ನಿನಗೂ ಒಂದು   ಮನಸು.. ಕನಸು.. ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವುಕತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ  ಭಯದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ
.ಒಂದಿಷ್ಟು ತಳಮಳ..ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ,ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಸಿವಿಸಿ ...ಒಂದಿಷ್ಟು  ದೂರ ...ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಿಪ್ಯ ... ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತರ... ಇವೆಲ್ಲದರ ಆಚೆ  ನನಗೂ  ಮನಸ್ಸೊಂದಿದೆ... 
ನನ್ನ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಬೇಕು ... ಹೊಸತೊಂದು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ .. 

ಇವತ್ತು ನನ್ನ ದಿನ.. ನನ್ನರಾತ್ರಿ  ..
ಮ್ರದು ಮದುರ ಭಾವಕ್ಕೆ  ರಾತ್ರಿಯ ತ೦ಗಾಳಿಗೆ 
ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮನಸು 
ಒಂಟಿ ರಾತ್ರಿಯ  ಬರೆಯುವಾಗಿನ ಭಾವೆನೆಯೇ ಬೇರೆ ..
ಎದುರುಬದುರು ಕೂತು ಮಾತನಾಡುವದೂ   ಸೊಗಸು ನನಗೆ
ಅಶರೀರವಾಣಿಯ೦ತೆ ಮೊಳಗುವ ಟೆಕ್ನೊಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳೂ ಯಾ೦ತ್ರಿಕವೆನಿಸುತ್ತವೆ ನನಗೆ.
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಹ೦ಗು ನಮಗ್ಯಾಕೆ ?
ಹೇಗಿದ್ದೇವೋ ಹಾಗೇ ..ಬದುಕು ಸರಳ .. ಸಹಜ
ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯಳು ...
ಜನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆರಿಸಿದರೆ ಮುಜುಗರ ಗೋಪುರ   ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಎದ್ದು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ದೂರ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಂಗಾತ  ಮಲಗಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ ..
ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಯ  ಮೌನ ನನ್ನ ಮೌನದೊ೦ದಿಗೆ ನನ್ನ ನೇವರಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ದಿನವಾಯ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮೌನಕ್ಕೆ
ಮಾತಾಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ    November 8, 2011

ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿ ....

ಮನಸು ..ದೇಹ... ..ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ
ನೀನು ಎದ್ದು   ಹೋದ  ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ಇನ್ನೂ  ಬಿಸಿಯಿತ್ತು 

ಅದೇ ಜಾಗ ... . 
                                        ನೀನು ಕಾಲು ಮುದುಡಿ ಕುಳಿತ ಜಾಗ 
ಇನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಗಿತ್ತು ..
ರಾತ್ರಿ  ಅಲ್ಲೇ   ಪಡಿಯಚ್ಚಾ ಗಲು  ಹವಣಿಸಿತ್ತು 


ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಸಿರು  ಅಲ್ಲೇ ಹಿತವಾಗಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು 
ರಾತ್ರಿಯ  ಚಳಿಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ನುಸುಳಿ 
ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ಕದಿಯುವಾಗ 
ರಾತ್ರಿ ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು 


ನೀನು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ 
ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಾಗದೆ 

ಭಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ 
ನಿನ್ನ ಮನಸಿನ   ಭಾವಗಳ ತುಣುಕು 

ರಾತ್ರಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗಿ
ಒಂಟಿಯಾಗಿ    ಮುಲುಗುಡುವಾಗ  
ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು
ಮೆಲ್ಲಗೆ   ಚುಂಬಿಸುವ ಮನಸು 

ಅಲೆ  ಅಲೆಯಾಗಿ ತೇಲಿದ್ದ 
ನನ್ನ -ನಿನ್ನ ನಗು 
ರಾತ್ರಿ    ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ..ಮೆಲ್ಲನೆ ತೆವಳುತ್ತ
ಚಂದಿರನ  ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಜೋತು ಬೀಳುವ 
ಮುನ್ನ  ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೆಕ್ಕಿಡುವ  ಮನಸು  

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಳಪು
ಕಪ್ಪು ಕತ್ತಲೆಯ ಆಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ 
ಮಿಂಚುಹುಳಗಳೆಲ್ಲ  ಹಿಮದ ಮೌನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿದಂತೆ
ಆರಿ ಹೋಗುವಾಗ 
ಕೋಣೆಯ  ತುಂಬಾ .ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಗಳಂತೆ ಹಚ್ಚಿಡುವ ಮನಸು 
  ...
ಸು೦ಯ್ಗುಡುವ ಚಳಿಗಾಳಿಯ   ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಅಣು ಅಣುವನ್ನು    ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ  ..
ನಿನ್ನ ಬಿಸುಪು   ಚಳಿಯಲ್ಲಿ  ತೆವಳುತ್ತ ಹೊರಟಿತ್ತು 
ರಾತ್ರಿ ..ಜಡವಾಗಿ..ಮುದುಡಿ  ಮಲಗಿತ್ತು .ಪ್ರೇರಣೆ :monsoon night-shoonya-shoonyata.blogspot.com.